فضای جدید مدیریت کشاورزی را تجربه کنید

توفام مدیریت شما را به کمک سیستم های سنجش از دور و تجزیه و تحلیل قدرتمند مکانی تغییر خواهد داد

سامانه جامع مدیریت مزرعه

سامانه جامع مدیریت مزرعه

Comprehensive Farm Management System (CFMS) این سامانه، ابزاری قدرتمند جهت مدیریت و پایش فرآیند تولید محصول از کاشت تا برداشت با استفاده از تکنولوژی سنجش از دور و GIS در اراضی کشاورزی وسیع می باشد. این سامانه داده های هواشناسی، ماهواره ای، زمینی و اقتصادی را دریافت کرده و سامانه های تحلیل و مدیریت را به صورت نرم افزار نصب شده روی رایانه و یا گوشی موبایل در اختیار کارفرما قرار می دهد و امکان پایش، برنامه ریزی و مدیریت را برای مدیران و مشاوران فراهم خواهد نمود.

بیشتر

سامانه پایش و مدیریت اطلاعات مکانی باغات

Monitoring and geospatial information management system
این سامانه، به شما کمک می کند تا بتوانید برای هر درخت از باغ شناسنامه ای مجزا تهیه نمایید و تمام اطلاعات برداشت شده و تحقیقات خاص انجام شده روی یک اصله درخت یا مجموعه ای از درختان را به صورت مکانی در اختیار داشته باشید. همچنین اطلاعات مربوط به سلامت، کود دهی، سم پاشی ، واکاری و هر نوع اطلاعات دیگری را می توانید در سیستم وارد نموده و نتایج را به صورت نقشه های درونیابی نمایش داده، خروجی را به صورت گزارش دریافت نمایید و مدیریت باغ خود را به کمک نرم افزار نصب شده روی رایانه و یا گوشی موبایل خود بهینه کنید.

بیشتر
سامانه پایش و مدیریت اطلاعات مکانی باغات

نمونه پروژه ها